Có 1 kết quả:

jīng líng bǎo zuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) treasure of spirits
(2) Silmarillion or Quenta Silmarillion by J.R.R. Tolkien 托爾金|托尔金