Có 1 kết quả:

jīng liàn chǎng ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

refinery (of oil etc)