Có 1 kết quả:

jīng dàng

1/1

jīng dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

precise and appropriate