Có 1 kết quả:

jīng shòu

1/1

jīng shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) lean (figure, meat etc)
(2) slender