Có 1 kết quả:

jīng bái

1/1

jīng bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pure white
(2) spotlessly white

Một số bài thơ có sử dụng