Có 1 kết quả:

jīng yì qiú jīng

1/1

jīng yì qiú jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to perfect sth that is already outstanding (idiom); constantly improving