Có 1 kết quả:

jīng kuàng

1/1

jīng kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refined ore
(2) concentrate