Có 1 kết quả:

jīng shén fēn liè zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

schizophrenia