Có 1 kết quả:

jīng shén yì yì

1/1

jīng shén yì yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in great spirits
(2) to have great vitality