Có 1 kết quả:

jīng shén guān néng zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

neurosis