Có 1 kết quả:

jīng shén bēng kuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

nervous breakdown