Có 1 kết quả:

jīng shén xìng

1/1

jīng shén xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spirituality
(2) mental
(3) nervous
(4) psychogenic