Có 1 kết quả:

jīng shén xìng yàn shí zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

anorexia nervosa