Có 1 kết quả:

jīng shén huǎng hū

1/1

jīng shén huǎng hū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) absent-minded
(2) in a trance