Có 1 kết quả:

jīng shén zhī zhù

1/1

jīng shén zhī zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moral pillars
(2) spiritual props