Có 1 kết quả:

jīng shén mǎn fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

full of wisdom (idiom); astute and widely experienced