Có 1 kết quả:

jīng shén huàn fā

1/1

Từ điển Trung-Anh

in high spirits (idiom); glowing with health and vigor