Có 1 kết quả:

jīng shén shēng huó

1/1

jīng shén shēng huó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spiritual or moral life