Có 1 kết quả:

jīng shén bìng

1/1

jīng shén bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mental disorder
(2) psychosis