Có 1 kết quả:

jīng shén bìng yī yuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

psychiatric hospital