Có 1 kết quả:

jīng shén bǎi bèi

1/1

jīng shén bǎi bèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. vitality a hundredfold (idiom); refreshed
(2) one's vigor thoroughly restored