Có 1 kết quả:

jīng shén yào wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

psychotropic drugs