Có 1 kết quả:

jīng shén shuāi ruò

1/1

jīng shén shuāi ruò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) psychasthenia
(2) obsessive-compulsive disorder