Có 1 kết quả:

jīng shén cái fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

spiritual wealth