Có 1 kết quả:

jīng shén cuò luàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

insanity