Có 1 kết quả:

jīng cuì

1/1

jīng cuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) succinct
(2) pure and concise