Có 1 kết quả:

jīng xì

1/1

jīng xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine
(2) meticulous
(3) careful