Có 1 kết quả:

jīng liàn

1/1

jīng liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (textiles) to scour
(2) to degum (silk)
(3) variant of 精煉|精炼[jing1 lian4]