Có 1 kết quả:

jīng yì

1/1

jīng yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quintessence
(2) essentials