Có 1 kết quả:

jīng liáng

1/1

jīng liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excellent
(2) of superior quality