Có 1 kết quả:

jīng huá

1/1

jīng huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) best feature
(2) most important part of an object
(3) quintessence
(4) essence
(5) soul

Một số bài thơ có sử dụng