Có 1 kết quả:

jīng chóng

1/1

jīng chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spermatozoon
(2) spermatozoa