Có 1 kết quả:

jīng chóng chōng nǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the spermatozoons have gone to his head
(2) fig. overwhelmed by lust