Có 1 kết quả:

jīng chéng suǒ zhì , jīn shí wèi kāi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. sincerity splits open metal and metal (idiom); if you put your heart to it, you can break up metal and rocks
(2) With a will, you can achieve anything.