Có 1 kết quả:

jīng tōng

1/1

jīng tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be proficient in
(2) to master (a subject)