Có 1 kết quả:

jīng jìn

1/1

jīng jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forge ahead vigorously
(2) to dedicate oneself to progress

Một số bài thơ có sử dụng