Có 1 kết quả:

jīng xuǎn

1/1

jīng xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carefully chosen
(2) handpicked
(3) best of the bunch
(4) choice (product)
(5) concentration (mining)
(6) to concentrate
(7) to winnow

Một số bài thơ có sử dụng