Có 1 kết quả:

jīng pì

1/1

jīng pì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear and penetrating (e.g. analysis)
(2) incisive
(3) insightful