Có 1 kết quả:

jīng suǐ

1/1

jīng suǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marrow
(2) pith
(3) quintessence
(4) essence

Một số bài thơ có sử dụng