Có 1 kết quả:

hú tu chóng

1/1

hú tu chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blunderer
(2) bungler