Có 1 kết quả:

hú hu tú tu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) confused
(2) muddled
(3) stupid
(4) dumb