Có 1 kết quả:

táng yǒu

1/1

táng yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diabetes sufferer