Có 1 kết quả:

táng niào bìng ㄊㄤˊ ㄋㄧㄠˋ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) diabetes
(2) diabetes mellitus