Có 1 kết quả:

táng niào bìng

1/1

táng niào bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) diabetes
(2) diabetes mellitus