Có 1 kết quả:

táng yī

1/1

táng yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frosting or icing (on cakes etc)
(2) sugarcoating