Có 1 kết quả:

táng cù lǐ jǐ

1/1

táng cù lǐ jǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sweet and sour pork