Có 1 kết quả:

táng cù yú ㄊㄤˊ ㄘㄨˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sweet and sour fish