Có 1 kết quả:

táng gāo liáng

1/1

táng gāo liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sweet sorghum