Có 1 kết quả:

fèn chú

1/1

fèn chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) to clean up

Một số bài thơ có sử dụng