Có 1 kết quả:

zāo le

1/1

zāo le

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gosh!
(2) oh no!
(3) darn!