Có 1 kết quả:

zāo tòu

1/1

zāo tòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a bad state
(2) horrible
(3) dreadful
(4) entirely regrettable